Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα * Ανοικτή Αγορά * (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄207)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Γρεβενά   20/02/2024

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑΚαταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα * Ανοικτή Αγορά * (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄207).

      Ενημερώνουμε τους αδειούχους πωλητές υπαίθριου εμπορίου για την υποχρέωση καταγραφής των αδειών τους , σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 9480/05/02/2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα *Ανοικτή Αγορά* (ΟΠΣΑΑ) του άρθρου 56 ν. 4849/2021(Α΄207) για το υπαίθριο εμπόριο και σχετικά με την καταγραφή σε αυτό των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου δηλαδή των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου ) καθώς και των χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Αντικείμενο καταγραφής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

 

Στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό  Σύστημα  *Ανοικτή αγορά * (ΟΠΣΑΑ) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021 ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022 ως εξής:

αα)Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αβ)Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών , στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αγ)Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο δηλαδή του άρθρο 45 του ν. 4497/2017(Α’171).

 

Β. Μέθοδος καταγραφής των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Σ.Α.

 

Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο ΟΠΣΑΑ θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο ΟΠΣΑΑ στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης   https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς ΤΑΧΙS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Η καταχώρηση στο σύστημα των αδειών από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια ως περιγράφεται στην ενότητα Γ του παρόντος.

Γ. Καταχώριση αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, καθώς και χειροτεχνών – καλλιτεχνών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

 

Γ.1. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματιες στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού  και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο Σύστημα από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 η προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Γ.2. Αδειούχοι χειροτέχνες καλλιτέχνες

Οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο Σύστημα ομοίως από τις 15/02/2024  έως 15/05/2024.

Επισημαίνεται ότι  καταχώριση θα αφορά μόνο άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4497/20217

Γ.3. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/3/2024 έως 15/06/2024

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή ή καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

 

                                                                   Ο αρμόδιος

                                                                     Αντιδήμαρχος

 

                                                                   ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δημοτική Αστυνομία: Βγήκε η προκήρυξη διορισμών

Με ποια πτυχία-απολυτήρια κλειδώνετε διορισμό στην Δημοτική Αστυνομία- Τα απαραίτητα προσόντα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 1Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με τον πίνακα θέσεων, ζητούνται

 • 208 θέσεις ΠΕ
 • 218 θέσεις ΤΕ
 • 787 θέσεις ΔΕ

 

Κριτήρια

Στην προκήρυξη υπάρχει ηλικιακά όριο και σωματικά κριτήρια, ενώ οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία σειρά από ειδικές εξετάσεις και δοκιμασίες. Πιο συγκεκριμένα, συμμετοχή θα μπορούν να δηλώσουν μόνο όσοι πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια και είναι μεταξύ των 20 και 35 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλικία μετρείται βάσει της χρονολογίας γέννησης του κάθε υποψηφίου και όχι της ακριβής ημερομηνίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην προκήρυξη της Δημοτικής Αστυνομίας θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1989 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Οι υποψήφιοι για τη δημοτική αστυνομία θα πρέπει επίσης να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. 

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Ποια πτυχία-απολυτήρια συμμετέχουν

Ο ανταγωνισμός για τις 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία θα είναι μεγάλος, καθώς, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή απολυτήριος τίτλος λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:

 • Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 • Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 • Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
 1. Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
 2. Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή
 3. Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
 4. Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
 5. Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή
 6. Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
 7. άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Πώς κατανέμονται οι 1.213 θέσεις κατανέμονται ανά Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 23
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 61
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 7
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6
ΑΡΤΑΣ 7
ΑΧΑΪΑΣ 12
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 37
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9
ΔΡΑΜΑΣ 10
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29
ΕΒΡΟΥ 14
ΕΥΒΟΙΑΣ 22
ΕΥΒΟΙΑΣ (ν. Σκύρος) 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) 3
ΗΛΕΙΑΣ 21
ΗΜΑΘΙΑΣ 10
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 188
ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα) 10
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7
ΚΑΒΑΛΑΣ 17
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Αστυπάλαια) 3
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Κάλυμνος) 4
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Λέρος) 6
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6
ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ (ν.Κάσος) 2
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 197
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά) 11
ΚΙΛΚΙΣ 5
ΚΟΖΑΝΗΣ 16
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12
ΛΑΡΙΣΑΣ 6
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 5
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Μεγανήσι) 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν.Λευκάδα) 4
ΛΗΜΝΟΥ (ν.Λήμνος) 5
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12
ΜΗΛΟΥ (ν. Σίφνος) 1
ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) 3
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ν. Σπέτσες) 1
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 45
ΞΑΝΘΗΣ 4
ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 112
ΠΕΛΛΑΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ 19
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10
ΡΟΔΟΠΗΣ 10
ΡΟΔΟΥ (ν. Σύμη) 5
ΡΟΔΟΥ (ν.Τήλος) 2
ΣΕΡΡΩΝ 15
ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ν. Σκιάθος) 2
ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ν. Σκόπελος) 3
ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 16
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10
ΦΩΚΙΔΟΣ 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 24
ΧΑΝΙΩΝ 37
ΣΥΝΟΛΟ 1213

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την κατανομή των θέσεων

Subscribe to this RSS feed
×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time